องค์ความรู้ (KM)

ระเบียบงานสารบรรณ
ระเบียบความรู้ว่าด้วยการเขียนหนังสือราชการา ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน กวอ.
– กระดาษตราครุฑ   Download
– กระดาษบันทึกข้อความ ไม่มีเส้น   Download
– กระดาษบันทึกข้อความ แบบมีเส้นบรรทัด   Download
– Template หนังสือภายนอก   Download
– Template หนังสือภายภายใน หรือ บันทึกข้อความ   Download
– Template ประกาศ   Download

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
 2. การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และการต่ออายุ
 3. การอนุญาตนำเข้า/ ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการต่ออายุ
 4. การอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
 5. การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการต่ออายุ
 6. การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖
 7. การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
 8. การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 9. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
 10. การนําคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร
 11. การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)
 12. “การพิจารณาอนุญาตนําเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ฯ “
 13. “การพิจารณารับแจ้งการนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม”
 14. “การพิจารณาการแจ้ง  การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒”
 15. แนวปฏิบัติเปรียบเทียบปรับ ไม่แจ้ง วัตถุอันตราย ชนิดที่2
 16. แนวปฏิบัติเปรียบเทียบปรับ ไม่แจ้ง วอ./อก.6

 การดำเนินการตาม พรบ.วัตถุอันตราย
1. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
2.
การขนส่งวัตถุอันตรายในเกิดความปลอดภัย
3.
ขั้นตอนการหารือและดำเนินการเพื่อนำเข้าวัตถุอันตรายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4.
ขั้นตอนการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5.
บันทึกข้อเท็จจริง DIW-HAZ-01
6.
บันทึกการตรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย DIW-HAZ-02
7.
บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา ปปว.01
8.
บันทึกคำให้การผู้กระทำความผิด ปปว.02
9.
บันทึกการเปรียบเทียบปรับ ปปว.03
10.
ชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
11.
ขั้นตอนการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
12.
คู่มือการนำเข้าวัตถุอันตราย
13.
คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย
14.
กรดซัลฟิวริก (Sulfuric Acid) สารเคมีอันตรายสูง
15.
ความแตกต่างระหว่าง UN Number กับ UN mark

  การจำแนกตาม GHS
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายที่กรมโรงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2555

 การจัดเก็บวัตถุอันตราย
1. การจำแนกประเภทของวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
2.
คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
3.
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
4.
คู่มือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
5.
คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
6.คู่มือการจำแนกประเภทวัตถุอันตรายเพื่อการเก็บรักษา ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (พ.ศ. 2556-2560)
 สารทำลายโอโซน
1. สารทดแทนในอุตสาหกรรมโฟม
2. สารทดแทนในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
3. บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ว่าด้วยบทบาท และหน้าที่ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระหว่าง กระทรวงการคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสิน
4.
MP-Handbook-2012

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
วิธีการพิจารณาสารเคมีเข้าข่ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯและก๊าซเรือนกระจก
1.คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาเชล
2.การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
3.รายชื่อและรหัสวัตถุอันตรายในการพิจารณาใบอนุญาตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

 พรบ.อำนวยความสะดวก
1. แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
4.
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

http://www.free-counter-plus.com

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=23

องค์ความรู้ (KM) อื่นๆ

 เรื่องอื่นๆ 1.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ …