คู่มือประชาชนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย มีดังนี้

1. การขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายและการต่ออายุ

2. การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

3. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ

4. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

5. การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 (การแจ้งข้อเท็จจริง)

6. การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ

7. การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ

8. การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

9. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ

10.  การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)

11. การให้ความเห็นชอบนําคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=286