กิจกรรม

พิเศษ

  • วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม

แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองปรอทและสารประกอบปรอทภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท