ติดต่อเรา

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4089 , 0 2202 4225
โทรสาร 0 2202 4230

ddd

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=26