ประเด็นคำถามในการใช้งานระบบแจ้งข้อเท็จจริงฯ วอ./อก.7

คลิก รายละเอียด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4252

ประชาสัมพันธ์

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4247

ประชาสัมพันธ์

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4226

ประกาศ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้าผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบพ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

คลิก=> รายชื่อวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องแจ้ง วอ./อก.7

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4196

ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4154

ประกาศ

 • คลิก คู่มือการลงทะเบียน I-industry
 • คลิก คุู่มือการยืนยันตัวตน
 • คลิก หนังสือมอบอำนาจสำหรับการยืนยันตัวตน


 • Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4104

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

  Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4093

  แจ้งเตือน

  Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4052

  ประกาศ

  Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4045

  (No title)

  Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=4039