ข่าวประชาสัมพันธ์ กวอ.

ขอเชิญร่วมกรอกแบบสอบถามเพื่อใช้สำหรับการพัฒนา Application ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้า ผลิต ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

“โครงการจ้างเหมาตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย”

– เพื่อจำแนกประเภท และให้คำแนะนำในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างถูกต้อง
– สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะฯ แล้ว จำนวน 25 แห่ง
– ระยะเวลาโครงการ : มิถุนายน – กันยายน 2563
– ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
สมัคร คลิก

 แจ้งเพื่อทราบ  ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับใบแจ้ง ใบอนุญาต                             และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 และสามารถตรวจสอบสารเคมีได้ที่ Link: http://inventory.diw.go.th/hazardous61/

 แจ้งยกเลิก ช่องทางการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์มือถือ)                 ผู้ประกอบการสามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 2202 4225 -6 และ                    0 2202 4149

 แจ้งเพื่อทราบ การยื่นหารือ CBI ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
31 ธันวาคม 2560
 

 

                             ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                     การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

                ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

                บัดนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้คลี่คลายลง ประกอบกับได้มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักรเพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมาดำเนินการขอรับบริการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบได้ตามปกติ

                กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกำหนดเปิดให้บริการ ณ ห้องสารพันทันใจ และยกเลิกการให้บริการผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียด หรือขอยกเลิกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

 2. การยื่นขอเลข ๑๕ หลักของวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ เพื่อนำไปแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖)

 3. การแจ้งล่วงหน้าก่อนการส่งออกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือ Pre-Export Notification (PEN)

 4. การขอแก้ไข หรือขอยกเลิกใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖)

 5. การหารือที่ระบบหารือเคมีภัณฑ์ระบุสถานะให้ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีมีส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้า (Confidential Business Information, CBI) ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบตะกั่ว  และองค์ประกอบไม่มี CAS number

 6. การยืนยันการสมัครสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ ตามแบบ วอ./อก.๖ และแบบ วอ./อก.๗

 7. การยืนยันการลงทะเบียนขอใช้บริการระบบการแจ้งข้อเท็จจริงการผลิตหรือการนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ (ใบ สว.อ๒) และการหารือเคมีภัณฑ์

 8. การยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS)

 9. การหารือเรื่องทั่วไป

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยกเลิกการให้บริการ มีดังนี้

 • HazCounter@diw.mail.go.th

 • HazClass1@diw.mail.go.th

 • pen@diw.mail.go.th

                ทั้งนี้การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบยังคงให้ดำเนินการผ่านระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                      เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

               

 

           ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

              เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ จึงจำกัดการให้บริการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่เคาน์เตอร์ ๑ – ๘ ณ ห้องสารพันทันใจ (Single Window) ตั้งแต่บัดนี้ และงดการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอและรับเอกสารยืนยันเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)จะคลี่คลายไป                                                                                                                                                                                                                                              ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                                          ๑.  เรื่อง การยื่นคําขอและการออกใบสําคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                                        ๒.  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                  

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                ดาวน์โหลด                                                                                                                                         

  เชิญชวนผู้ประกอบการวัตถุอันตราย                                                                     สมัครสมาชิกระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว ทางอิเล็คทรอนิกส์                     (Hazardous Substance Single Submission : HSSS )                                            http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login                                                                                                                    คู่มือการสมัครสมาชิก                                                                                                      ข้อควรทราบในการสมัคร HSSS

     การชำระค่าธรรมเนียม & การขอรับ                                                                       ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และใบอนุญาตวัตถุอันตราย                                                                                                                                                                                       1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ ได้จาก ระบบติดตามเรื่อง                                                                                                                          http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp                                                                                                                                                                   2. หลังจากชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบแจ้งชำระเงินฯ แล้ว                                ประมาณ 1 ช.ม. ท่านสามารถพิมพ์ ใบเสร็จ จากระบบชำระเงินกลาง                          โดยพิมพ์ ต้นฉบับ 1 ใบ และสำเนา 1 ใบ ได้ที่                                                                           https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search                                                                                                                                                                                                    3. นำ สำเนาใบเสร็จรับเงิน มายื่นขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และ/หรือ                ใบอนุญาต และเก็บต้นฉบับไว้กับตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                    สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม 

  เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น                                                                            ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                                                             เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….
          ร่างประกาศ                    แบบสอบถามความคิดเห็น 

  เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น                                                                            ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                                                    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม                       พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับวัตถุอันตราย                                   ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการศึกษา การทดสอบ                                             การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา
          ร่างประกาศ                     แบบสอบถามความคิดเห็น 

 เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น                                                                            ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                                                      เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสารควบคุมตามคุณสมบัติความเป็นอันตรายและการให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖   ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ….                                                       ร่างประกาศ                   แบบสอบถามความคิดเห็น 

 เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น                                                                           ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                                                     เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕           ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ….               ร่างประกาศ                 แบบสอบถามความคิดเห็น    


Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2044

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด   
 • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓                        ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๗ ก
  ดาวน์โหลด   
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗  ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓   
  ดาวน์โหลด   
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗      ตอนพิเศษ ๙๐ ง                                                                                                              เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม              เป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ดาวน์โหลด   
 • เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสากรรมรับผิดชอบ    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด 
 • เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ในการสั่งการของเจ้าหน้าที่ตามความมาตรา ๕๒ วรรคหน้า แห่ง พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2031

เอกสารประกอบการสัมมนา / การอบรม

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1923

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1883

ประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์ (White oil) หรือ รีไฟน์ปิโตรเลียมออยส์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1806

ประกาศ ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1804

แจ้งประกาศสำหรับผู้ประกอบการให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการการจ่าย การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ<<

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1690

การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

>> การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี[ข้อมติฯ ที่ 2397(ค.ศ.2017)] <<

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1615