ประกาศด่วน!!!


รายละเอียด และแบบฟอร์ม ที่นี่..

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=3314

ประกาศ

” ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรติดต่อ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ”   “กรุณาคลิก”

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=3238

ประกาศแจ้งเตือน

ประกาศแจ้งเตือน ผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตรายที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.7) ช่วงที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– ตรวจสอบรายชื่อวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องแจ้ง วอ./อก.7

– อบรม วอ./อก.7 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

– “2 เงื่อนไขที่ต้องแจ้ง วอ./อก.7”

รายละเอียด

สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การแจ้งเพิ่มเติมได้ จากเอกสาร ดังนี้
1. สาระสำคัญ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจน้าที่รับผิดชอบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2547
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.7) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
5. วีดิทัศน์ระบบการแจ้ง วอ./อก. 7
6. ระบบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 7 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

—————————-

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=3216

กิจกรรม

 • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้น ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=3152

ข่าวประชาสัมพันธ์ กวอ.

“ประกาศ”
เรื่อง การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6)

คลิก

  Roll Up เผยแพร่การจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม + + คลิก + +

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ …คลิก…++

   “ประกาศแจ้งเตือน ”
เรื่อง ขอให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                                                                                                                                                          หนังสือ คลิก

  แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก Infographic + + คลิก + +

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม        เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ โดยขยายเวลาจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564                                                                                  แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่..

  แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

  แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองปรอทและสารประกอบปรอทภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

 แจ้งเพื่อทราบ  ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับใบแจ้ง ใบอนุญาต                             และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 

     การชำระค่าธรรมเนียม & การขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และใบอนุญาตวัตถุอันตราย                                                                                                                                                        1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ ได้จาก ระบบติดตามเรื่อง                  http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp                                       
2. หลังจากชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบแจ้งชำระเงินฯ แล้ว ประมาณ 1 ช.ม. ท่านสามารถพิมพ์ ใบเสร็จ จากระบบชำระเงินกลาง โดยพิมพ์ ต้นฉบับ 1 ใบ และสำเนา 1 ใบ ได้ที่   https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search
3. นำ สำเนาใบเสร็จรับเงิน มายื่นขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และ/หรือใบอนุญาต และเก็บต้นฉบับไว้กับตนเอง                                                                                                                                                     สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม 

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2044

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา

   • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ดาวน์โหลด
   • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔
    ดาวน์โหลด
   • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓   ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๗ ก
    ดาวน์โหลด   
   • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗  ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
    ดาวน์โหลด   
   • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗      ตอนพิเศษ ๙๐ ง    เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    ดาวน์โหลด   
   • เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสากรรมรับผิดชอบ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
    ดาวน์โหลด 
   • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
    ดาวน์โหลด
   • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
    ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2031

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบร พ.ศ. 2565
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ในการสั่งการของเจ้าหน้าที่ตามความมาตรา ๕๒ วรรคหน้า แห่ง พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร
  ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1883

ประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยส์ (White oil) หรือ รีไฟน์ปิโตรเลียมออยส์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1806

ประกาศ ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1804

แจ้งประกาศสำหรับผู้ประกอบการให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการการจ่าย การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ<<

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=1690