Return to องค์ความรู้ (KM)

องค์ความรู้ (KM) อื่นๆ

 เรื่องอื่นๆ

1.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา
2.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติ เพื่อองค์กรเป็นเลิศ
3.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4.
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ สวอ.กรอ.
5.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
6.
ขั้นตอนการหารือและดำเนินการเพื่อนำเข้าวัตถุอันตรายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.2555
8.
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
9.
การสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม
10.
ขั้นตอนการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
11.
คู่มือการนำเข้าวัตถุอันตราย
12.
คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัการภาครัฐ
13.
คู่มือการประเมินนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
14.
คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
15.คู่มือแนวทางดำเนินการในการบริหารที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
16.
แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
17.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
18.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
19.
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
20.
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
21.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
22.
เอกสารเผยแพร่การกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
23.
ASENBLUEPRINT
24.
แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
25.
คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
26.
คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
27.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11
28.
ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ
29.
หมวด 1 การนำองค์กร
30.
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
31.
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
32.
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
33.
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
34.
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
35.
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
36.
แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2555-2558 กระทรวงอุตสาหกรรม(หลังทบทวน)
37.
ประเทศไทยกับอาเซียน
38.
การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
39.
การจัดการความรู้ คืออะไร
40.
การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
41.
การเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
42.คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
43.
คู่มือดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
44.
คู่มือการนำเข้าวัตถุอันตราย
45.
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
46.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
47.
แนวทางการควบคุมภายใน
48.
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
49.
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน
50.
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
51.
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557
52.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2548
53.
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
54.
วัฒนธรรมองค์กร
55.
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
56.
สื่อเผยแพร่ การให้หรือรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
57.
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
58.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
59.
เอกสารเผยแพร่การกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
60.
ขั้นตอนยื่นรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าลำดับที่ 88 ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม

www.free-counter-plus.com

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=431