งานทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ประชาสัมพันธ์
สืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
คลิกเพื่อค้นหา
ระบบฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน
คลิกเพื่อค้นหา
เอกสารเผยแพร่
รายการเอกสาร เอกสาร
::ทำไมห้องปฎิบัติการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Infographic) :: ดาวน์โหลด
::ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ (Infographic) :: ดาวน์โหลด
ระเบียบห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน
รายการเอกสาร เอกสาร
::ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560 :: ดาวน์โหลด
::คู่มือสำหรับประชาชน :: ดาวน์โหลด
::แนวทางการรับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษน้ำ/น้ำทิ้ง (มีนาคม 2564) :: ดาวน์โหลด
::การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงสารมลพิษ (มิถุนายน 2563) :: ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน
รายการเอกสาร เอกสาร
::หลักเกณฑ์การรายงานผลวิเคราะห์ห้องปฎิบัติการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน
รายการเอกสาร ไฟล์ PDF ไฟล์ Word
::คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน (แบบ ปอ.1) ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณา
(แบบ ปอ.1-1)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
(แบบ ปอ.1-2)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในอากาศเสีย
(แบบ ปอ.1-3
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบปอ.1-4) ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในน้ำใต้ดิน
(แบบปอ. 1-5)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในดิน
(แบบปอ. 1-6)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
(แบบ ปว.1)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
(แบบ ปว.1-1)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ์หลักและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ
(แบบ ปว.2)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์
(แบบ ปว.3)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::การวิเคราะห์สารมลพิษที่ขึ้นทะเบียนในรอบ 3 ปี
(แบบ ปว.4)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดสภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
(แบบ ปว.5)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
(รวมไฟล์)
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. 0 2202 4002, 0 2202 4146-7  โทรสาร 0 2354 341