งานทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ประชาสัมพันธ์
อินโฟกราฟฟิค (Infographic)
ระบบฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน
กรมโรงงานอุตสาหรกรม (คลิก)
ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน
รายการเอกสาร Thai.version. Eng.version.
::คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
:: ดาวน์โหลด
::ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2566  :: ดาวน์โหลด
::คู่มือสำหรับประชาชน (Registration, Renewal, Change of Personnel and Type of Parameter of Private Laboratory) :: ดาวน์โหลด :: Download
::แนวทางการรับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษน้ำ/น้ำทิ้ง (มีนาคม 2564) :: ดาวน์โหลด
::การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงสารมลพิษ (มิถุนายน 2563) :: ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน (Private laboratory Form)

 

รายการเอกสาร Thai.ไฟล์ PDF Thai.ไฟล์ Word
::คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน (แบบ ปอ.1)  ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายการเอกสารประกอบการพิจารณา
(แบบ ปอ.1-1) 
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.1)  ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.1-1)  ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ์หลักและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ  (แบบ ปว.2) ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์  (แบบ ปว.3)   ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::การวิเคราะห์สารมลพิษที่ขึ้นทะเบียนในรอบ 4 ปี (แบบ ปว.4)  ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::รายละเอียดสภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.5)  ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::แบบข้อมูลการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ (แบบ ปอ.6)  ::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
::แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
(รวมไฟล์) 
::ดาวน์โหลด ::ดาวน์โหลด
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 02-430-6312 ต่อ 2103-2106 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199