ผลการดำเนินโครงการ

การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
รายการ ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
::รายงานผลโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดิน
ในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
::ศวภ.ตอ. :: ดาวน์โหลด
::รายงานผลโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดิน
ในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560
::ศวภ.ตอ. :: ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินโครงการ
รายการ ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
::รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการระบบการจัดเก็บสารเคมี
ความปลอดภัยสารเคมี และการจัดการของเสียจากห้องปฎิบัติการ
ศวภ.ตอ.ประจำปีงบประมาณ 2564
::ศวภ.ตอ. :: ดาวน์โหลด
::รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อน
ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2563
::ศวภ.ตอ. :: ดาวน์โหลด
::รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อน
ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี ออนไลน์
ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
::ศวภ.ตอ. :: ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายการ ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
::รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2561
::ศวภ.ตอ. :: ดาวน์โหลด