ภาพกิจกรรม กวภ. และ ศวภ.

หน่วยงาน facebook youtube
::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม :: คลิกติดตามข่าวสาร :: คลิกติดตามข่าวสาร
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก :: คลิกติดตามข่าวสาร :: คลิกติดตามข่าวสาร
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก :: คลิกติดตามข่าวสาร :: คลิกติดตามข่าวสาร
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: คลิกติดตามข่าวสาร :: คลิกติดตามข่าวสาร
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: คลิกติดตามข่าวสาร :: คลิกติดตามข่าวสาร
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: คลิกติดตามข่าวสาร :: คลิกติดตามข่าวสาร

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด เอกสาร
::คำสั่ง กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :: ดาวน์โหลด
::ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :: ดาวน์โหลด
::รายงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :: ดาวน์โหลด
::รายงานผลความสำเร็จการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :: ดาวน์โหลด

ผลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ POMS

ภาค WPMS (โรงงาน) WPMS (จุดตรวจวัด) CEMS (โรงงาน) CEMS (ปล่อง)
::ภาคเหนือ 9 9 10 18
::ภาคกลาง 98 98 49 120
::ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 21 18 27
::ภาคตะวันออก 78 83 91 239
::ภาคตะวันตก 82 83 24 48
::ภาคใต้ 39 39 16 27
::ทั่วประเทศ 327 333 208 479

(ข้อมูล : วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.05 น.)

จอแสดงผลการเฝ้าระวัง เตือนภัย มลพิษอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง จังหวัด จุดติดตั้ง
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี :: ชลบุรี :: คลิก
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดสมุทรปราการ :: สมุทรปราการ :: คลิก
::บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลมหาชัย :: สมุทรสาคร :: คลิก
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: สงขลา :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี :: ปทุมธานี :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) :: สระบุรี :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้าประตู A นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ :: พระนครศรีอยุธยา :: คลิก
::บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา :: นครราชสีมา :: คลิก
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: เชียงใหม่ :: คลิก
::บริเวณด้านบนอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 :: กรุงเทพมหานคร :: คลิก

บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ทดสอบ จำนวนผู้ทดสอบ วันที่ขึ้นทะเบียน
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องฯ :: ดาวน์โหลด ::133 ราย ::9 ก.ย.65
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  :: ดาวน์โหลด ::33 ราย :: 24 ก.ค.66
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก :: ดาวน์โหลด ::49 ราย ::13 พ.ค.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: ดาวน์โหลด ::22 ราย ::5 เม.ย.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :: ดาวน์โหลด ::96 ราย ::14 พ.ย.66
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: ดาวน์โหลด ::29 ราย ::30 มี.ค.64
::กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รวม) :: – ::362 ราย ::

การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงนามอนุมัติฯ
(ตัวอย่าง : ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2563 หมดอายุ ปี 2565 ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2564 หมดอายุ ปี 2566)

ศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC17025)

หน่วยงาน ใบรับรอง รายการที่ได้การรับรอง
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ  :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก :: ดาวน์โหลด :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก :: ดาวน์โหลด :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: ดาวน์โหลด :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: ดาวน์โหลด :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: ดาวน์โหลด :: ดาวน์โหลด

เอกสารการให้บริการ กวภ. และ ศวภ.

หน่วยงาน PDF File E-book
::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ :: ดาวน์โหลด

การจำหน่ายและการสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ