การจำหน่ายและการสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ

สื่อสร้างสรรค์ กวภ.

1.การวิเคราะห์หาค่า COD โดยวิธี Closed Reflux/Titrimetic Method (ศวภ.ตอ.)

2.การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและไขมัน (ศวภ.ตอ.)

3.การวิเคราะห์สี color ในน้ำเสีย ด้วยวิธี ADMI  (ศวภ.ตอ.)

4.การวิเคราะห์สี color ในน้ำเสีย ด้วยวิธี ADMI  (ศวภ.ตอ.)  Infographic 

5.การเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) (ศวภ.ตอ.)

6.วีดีทัศน์โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙ (กวภ.)