ผลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ Pollution Online Monitoring System

ภาค WPMS (โรงงาน) WPMS (จุดตรวจวัด) CEMS (โรงงาน) CEMS (ปล่อง) เอกสารเพิ่มเติม
::ภาคเหนือ 7 7 1 7 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
::ภาคกลาง 95 95 25 66 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
::ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 16 6 9 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
::ภาคตะวันออก 70 73 26 52 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
::ภาคตะวันตก 70 70 8 26 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
::ภาคใต้ 34 34 6 8 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
::ทั่วประเทศ 292 295 72 168 ::ข้อมูลเพิ่มเติม
(ข้อมูลวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.34 น.)

จอแสดงผลการเฝ้าระวัง เตือนภัย มลพิษอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง จังหวัด จุดติดตั้ง
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี :: ชลบุรี :: คลิก
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดสมุทรปราการ :: สมุทรปราการ :: คลิก
::บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลมหาชัย :: สมุทรสาคร :: คลิก
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: สงขลา :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี :: ปทุมธานี :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) :: สระบุรี :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้าประตู A นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ :: พระนครศรีอยุธยา :: คลิก
::บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา :: นครราชสีมา :: คลิก
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: เชียงใหม่ :: คลิก
::บริเวณด้านบนอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 :: กรุงเทพมหานคร :: คลิก

บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ทดสอบ จำนวนผู้ทดสอบ วันที่ขึ้นทะเบียน
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องฯ :: ดาวน์โหลด ::106 ราย ::2 ก.ย.63
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก :: ดาวน์โหลด ::36 ราย ::1 ก.ค.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก :: ดาวน์โหลด ::49 ราย ::13 พ.ค.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: ดาวน์โหลด ::22 ราย ::5 เม.ย.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: ดาวน์โหลด ::46 ราย ::16 ธ.ค.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: ดาวน์โหลด ::29 ราย ::30 มี.ค.64
::กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รวม) :: – ::288 ราย ::

การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงนามอนุมัติฯ
(ตัวอย่าง : ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2563 หมดอายุ ปี 2565 ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2564 หมดอายุ ปี 2566)

ศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC17025)

หน่วยงาน PDF File
::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ :: ดาวน์โหลด

เอกสารการให้บริการ กวภ.

หน่วยงาน PDF File E-book
::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ :: ดาวน์โหลด

การจำหน่ายและการสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ