กฎหมายเกี่ยวกับกลิ่นในอากาศจากโรงงาน

กฎหมายทดสอบกลิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
::กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 :: ดาวน์โหลด
::คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 236/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมทดสอบกลิ่น :: ดาวน์โหลด