เกี่ยวกับกอง

อำนาจหน้าที่ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านมลพิษโรงงาน รวมทั้งพิสูจน์ทราบแหล่งที่มามลพิษเพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน จัดทําคู่มือ วิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม และรับรองเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง เตือนภัย ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอุตสาหกรรมในกรณีปกติและฉุกเฉิน และเปิดเผยข้อมูลมลพิษต่อสาธารณะ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจกํากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
๕) วิเคราะห์และทดสอบมลพิษ รวมทั้งวัตถุอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
๖) ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการตรวจวัด การวิเคราะห์ทดสอบ และการใช้เครื่องมือให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ฝบ.)

๑) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
๒) จัดทำแผนงาน งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ งานด้านบุคลากร
๓) รับคำขอ รวบรวมจัดเก็บเอกสาร และรายงานการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
๔) ให้บริการข้อมูลและงานช่วยอำนวยการต่างๆ

กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(กฝม.)

๑) กำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกลตามกฎหมาย
๒) กำกับ ตรวจสอบ เฝ้าระวังการระบายมลพิษโรงงานแบบปัจจุบันผ่านระบบออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
๓) ประเมิน สภาวะมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมตามประเภทอุตสาหกรรม เชิงพื้นที่และการระบายมลพิษตามประเภทอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดพื้นที่หรือแหล่งก่อกำเนิดมลพิษโรงงานที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
๔) รวบรวมจัดทำข้อมูลมลพิษโรงงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษโรงงาน

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
(กปร.)

๑) ศึกษาการประกอบกิจการโรงงานแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมร่วมตรวจสอบเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
๒) ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนตรวจวัดมลพิษโรงงานพร้อมรายงานการระบายมลพิษแบบปัจจุบัน (Real Time) ณ สถานที่ตรวจวัด
๓) รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์การปฏิบัติงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.)

๑) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์และให้การรับรองเครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานประเทศและสากล
๒) กำหนดมาตรฐาน เทคนิค และจัดทำคู่มือวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์ ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเอกสารวิชาการด้านมลพิษอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรม
๓) ตรวจกำกับ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
๔) ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านมลพิษโรงงานเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงาน ปัญหามลพิษเรื้อรัง ร้องเรียนซ้ำซาก
๖) ให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(5 แห่ง) (ศวภ.)

๑) ตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
๒) การจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ลำน้ำที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม
๓) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหามลพิษเรื้อรังที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
๔) ขึ้นทะเบียน และตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
๕) ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและตรวจวัดมลพิษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์เฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๖) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗) ใปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ความรับผิดชอบ
สถานที่ตั้งและติดต่อ
หน่วยงาน ติดต่อ
::ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้อง 404/1 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4203 โทรสาร 02-354320
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ
มลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4140 โทรสาร 0 2354 3415
::กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4001 โทรสาร 0 2354 3208
::กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4001 โทรสาร 0 2435 3208
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันออก
17/4 ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 057261-3 โทรสาร 038 057263
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันตก
123 ม.4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 038 057261-3 โทรสาร 038 057263
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคใต้
133 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 325029-31 โทรสาร 074 325031
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
303/11 ม.14 ซ.รัตนาภา ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043 246 727 โทรสาร 043 246 725
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคเหนือ
128 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 0530-2 โทรสาร 0 5324 0533