ข่าวประชาสัมพันธ์ กวอ.


      ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work Form Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
                    – เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ติดต่อประสานงานหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนและการบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง      + + คลิก + +

เรียน ผู้สมัครสอบ
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมโรงานอุตสาหกรรม  
ขอ ยกเลิก การทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น                                                                                                                   ทั้งนี้ได้คืนสิทธิ์การเลือกรอบสอบใหม่ โดยใช้หมายเลขชำระเงินเดิมกับไปเลือกรอบสอบใหม่ตามที่เปิดสอบได้
                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 

 

การแจ้ง วอ./อก.7

สามารถติดต่อได้ที่  : 09 2692 2180,  06 4853 4049 ,  09 6023 9122 ,  06 4741 1253 ,  08 0991 7249 ,  09 9620 4825,  09 1850 1949 ,  06 5584 7780สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การแจ้งเพิ่มเติมได้ จากเอกสาร ดังนี้
๑. สาระสำคัญประกาศ วอ./อก.7
๒. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2547
๓. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
๔. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.7) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547

—————————-

  แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก Infographic + + คลิก + +

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม        เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ โดยขยายเวลาจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564                                                                                  แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่..

 ประชาสัมพันธ์

ด้วยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ได้สรุปสาระสำคัญของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งสิ่งที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายต้องดำเนินการ ดังนี้

สาระสำคัญ
๑. ปรับปรุงรายชื่อวัตถุอันตรายที่กำหนดให้แจ้งข้อเท็จจริง ตามแบบ วอ./อก.๗ จากเดิม ๕๓ รายการ เป็น ๒๐๖ รายการ ตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีแนบท้าย
๒. การประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละรายการ ที่มีปริมาณตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในช่วงมกราคม-มิถุนายน หรือ กรกฎาคม-ธันวาคม ของแต่ละปี ให้แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. ๗
แบบ วอ./อก.๗.๑ และแบบ วอ./อก.๗.๒ (ท้ายประกาศ)
การดำเนินการของผู้ประกอบการ
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ที่มีหรือเคยมีวัตถุอันตรายตามรายชื่อท้ายประกาศฯ ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไปในรอบ ๖ เดือน (ม.ค.-มิ.ย. หรือ ก.ค.-ธ.ค.)
๒. ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายตามข้อ ๑ ให้แจ้งข้อเท็จจริงของการประกอบการในช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับการประกอบการช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แจ้งข้อเท็จจริงภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
สำหรับการแจ้งข้อเท็จจริงของปีต่อๆ ไป จะเป็นไปลักษณะเดียวกัน
๓. ให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ปรากฏท้ายประกาศให้ครบถ้วน
๔. สามารถแจ้งข้อเท็จจริงต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ๓ ช่องทาง ได้แก่
๑) ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถเข้าใช้บริการที่ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=eservice ในหัวข้อระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.๗)
๒) ห้องสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๓) ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิตผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563

—————————-

  แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

  แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองปรอทและสารประกอบปรอทภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

ประกาศแจ้งเตือน!! “ขอให้ระมัดระวังการใช้และตรวจสอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บรักษา”

 แจ้งเพื่อทราบ  ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับใบแจ้ง ใบอนุญาต                             และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 

     การชำระค่าธรรมเนียม & การขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และใบอนุญาตวัตถุอันตราย                                                                                                                                                        1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ ได้จาก ระบบติดตามเรื่อง                  http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp                                       
2. หลังจากชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบแจ้งชำระเงินฯ แล้ว ประมาณ 1 ช.ม. ท่านสามารถพิมพ์ ใบเสร็จ จากระบบชำระเงินกลาง โดยพิมพ์ ต้นฉบับ 1 ใบ และสำเนา 1 ใบ ได้ที่   https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search
3. นำ สำเนาใบเสร็จรับเงิน มายื่นขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และ/หรือใบอนุญาต และเก็บต้นฉบับไว้กับตนเอง                                                                                                                                                     สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม 

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2044