ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓              ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด   
 • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓   ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๗ ก
  ดาวน์โหลด   
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗  ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด   
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗      ตอนพิเศษ ๙๐ ง    เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ดาวน์โหลด   
 • เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสากรรมรับผิดชอบ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด 
 • เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ในการสั่งการของเจ้าหน้าที่ตามความมาตรา ๕๒ วรรคหน้า แห่ง พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒
  ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2031