ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ตุลาคม 12, 2560
กรมโรงงานฯ ส่งเสริมโรงงานใช้พลังงานทดแทนตามศาสตร์พระราชาพร้อมผลักดันลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา พร้อมมีมาตรการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนผ่านยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ได้แก่  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านพลังงานจำนวนมาก รวมถึงในปี 2561 กรมโรงงานฯ มีแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs พร้อมจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่ใช้พลังงานปริมาณกว่าร้อยละ 35.7 ของการใช้พลังงานในประเทศ จากใช้งานพลังงานไฟฟ้า จำนวน 6,500 พันตัน และพลังงานเชื้อเพลิงรวมกว่า 27,803 พันตัน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมโรงงานฯ ได้ลงพื้นดูโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันลมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อความพร้อมในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี