โรงงาน 1.4 แสนรายเฮ กฎหมายใหม่มีผลปลาย ต.ค. นี้

โรงงาน 1.4 แสนรายเฮ กฎหมายใหม่มีผลปลาย ต.ค. นี้

16 พฤษภาคม 2562 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

กรอ. ชี้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วปลายเดือน ต.ค. มีผลบังคับใช้ทันที ย้ำเอสเอ็มอีไม่ต้องขอใบอนุญาต ร.ง.4 และรายใหญ่ไม่ต้องต่อใบอนุญาต ร.ง.4 ด้านวิศวกรแสนรายเฮ เตรียมสมัครเป็นผู้ตรวจสอบโรงงาน-เครื่องจักร

 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำ

หนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ ทั้งการลงทุนและการจ้างงาน เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีปริมาณกว่า 140,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีประมาณ 70,000 รายที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ไม่ต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อีกต่อไปจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 ทุกๆ 5 ปี

 

 

“ตอนนี้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ทั้ง 2 ฉบับคือฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยในส่วนของฉบับที่ 3 เกี่ยวกับอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ

เบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ส่วนฉบับที่ 2 ก็จะนับอีก 180 วันหรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อย่างไรก็ตาม กรอ. มั่นใจว่า พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ จะไม่มีข้อเสียใดๆ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ทำให้การประกอบกิจการได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น และที่สำคัญการปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่ทำให้การกำกับดูแลผ่อนคลายลงแต่อย่างใด เพราะประชาชนก็ยังได้รับความคุ้มครองจากการกำกับดูแลที่จะทำให้โรงงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความไม่ปลอดภัยใดๆ เช่นเดิม” นายทองชัย กล่าว

 

 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญอื่นๆ ของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ เช่น แก้ไขขอบเขตการเป็นโรงงานจากเดิมต้องมีเครื่องจักร 5 แรงม้า หรือคนงาน 7 คน มาเป็น 50 แรงม้า หรือคนงาน 50 คน พร้อมทั้งมีการกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนที่มาตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ตรวจสอบเอกชนนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน และที่สำคัญการกำกับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชนก็มีความเข้มงวด หากผู้ตรวจสอบเอกชนจัดทำรายงานเท็จก็จะมีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการรับรองตนเอง หรือ Self-declared ว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายโรงงานให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการขยายโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และยังมีการปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เป็นต้น

 

 

ด้าน นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวถึง พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ต.ค. นี้ ถือเป็นโอกาสของผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, สิ่งแวดล้อม และเคมี ประมาณแสนคน เนื่องจากตามพ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่เปิดโอกาสให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนมาตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เบื้องต้นทางสภาวิศวกรมีข้อเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ผ่อนปรนให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรไม่ต้องไปสอบใบอนุญาตรับรองกับกระทรวงอุตสาหกรรมอีกรอบ เพราะ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ต.ค. นี้แล้ว หากต้องมีการสอบก็อาจไม่สามารถเตรียมผู้ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรได้ทัน และที่สำคัญผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรก็มีมาตรฐานในระดับสูงอยู่แล้ว โดย พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้นั้น มีผลต่อวิชาชีพวิศวกรรรม และสภาวิศวกรจะมีบทบาทอย่างมากที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ดูแลและให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ และต้องไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร โดยผู้ตรวจสอบเอกชนเหล่านี้ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ดังนั้นสภาวิศวกรจึงมีข้อเสนอขอผ่อนปรนเรื่องใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว และให้ทันต่อการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้ในปลายปีนี้

 

 

 

——————————————————————

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวภาวิดา อมรประเวศ 063-2655424

นางสาวเขมพร ศาตะสมิต 097-2326381 (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คิดดี อินฟินิตี้ จำกัด)