จอแสดงผลการเฝ้าระวัง เตือนภัย มลพิษอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง จังหวัด จุดติดตั้ง
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี :: ชลบุรี :: คลิก
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดสมุทรปราการ :: สมุทรปราการ :: คลิก
::บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลมหาชัย :: สมุทรสาคร :: คลิก
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: สงขลา :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี :: ปทุมธานี :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) :: สระบุรี :: คลิก
::บริเวณหน้าทางเข้าประตู A นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ :: พระนครศรีอยุธยา :: คลิก
::บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา :: นครราชสีมา :: คลิก
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: เชียงใหม่ :: คลิก
::บริเวณด้านบนอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 :: กรุงเทพมหานคร :: คลิก

บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ทดสอบ จำนวนผู้ทดสอบ วันที่ขึ้นทะเบียน
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องฯ :: ดาวน์โหลด ::106 ราย ::2 ก.ย.63
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก :: ดาวน์โหลด ::36 ราย ::1 ก.ค.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก :: ดาวน์โหลด ::49 ราย ::13 พ.ค.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ :: ดาวน์โหลด ::22 ราย ::5 เม.ย.64
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: ดาวน์โหลด ::29 ราย ::16 ธ.ค.62
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ :: ดาวน์โหลด ::29 ราย ::30 มี.ค.64
::กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รวม) :: – ::271 ราย ::

ศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC17025)

หน่วยงาน PDF File
::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ :: ดาวน์โหลด

เอกสารการให้บริการ กวภ.

หน่วยงาน PDF File E-book
::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน :: ดาวน์โหลด
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น :: ดาวน์โหลด
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ :: ดาวน์โหลด