กิจกรรม

  • "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.2562 ณ Health Land Resort & Spa Pattaya sukhumvit จ.ชลบุรี

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3355

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่1 (18-19ส.ค.63)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3708

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2565 (ร่าง)

ดาวโหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3705

การจัดทำเอกสารประกอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(BCP) ของ กรอ.

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3696

แผนการปฏิบัติราชการ2563(ทบทวน)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3661

แผนปฏิบัติงานภายในที่พัก กย.กรอ. (WFH)

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3649

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่1 (พ.ศ.2562-พ.ศ.2565)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3620

แผนปฏิบัติราชการของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3560

การจัดทำคำของบประมาณ ปี 2564

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3553

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ปี 2563 (ฉบับเต็ม)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3471

ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3461

Older posts «