กิจกรรม

  • “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี” ครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนและรับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนยุทธศาสตร์ กรอ. แผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship)” และการจัดทำกรอบคำของบประมาณฯ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ เขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3355

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4039

ตัวอย่างการจัดทำกราฟเปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มและรายบุคคลสะสมเดือน ต.ค.-พ.ย. 64

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4021

ตัวอย่างการจัดทำกราฟเปียบเทียบผลงานรายกลุ่มและรายบุคคล เดือน พ.ย. 64

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4018

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบคำขอฯ ปี2566

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4014

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของ กรอ. (สศช.)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4003

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3972

พจนานุกรม ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3970

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวโหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3954

รายชื่อมาตรฐานที่จะจัดทำแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3952

รายงานผละการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย.64)

ดาวโหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3950