กิจกรรม

  • “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี” ครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนและรับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนยุทธศาสตร์ กรอ. แผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship)” และการจัดทำกรอบคำของบประมาณฯ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ เขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3355

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(29 กันยายน 2563)

:: 1.อรอ.อนุมัติเห็นชอบM7ปี64 :: คลิ๊ก!
:: 2.ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 :: คลิ๊ก!
:: 3.แผนปฏิบัติราชการรายปี64 กรอ.(แบบ สศช.)(2) :: คลิ๊ก!
:: 4.ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ(3) :: คลิ๊ก!

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3832

แบบฟอร์มในการจัดทำคำของบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น/งบเจรจาธุรกิจ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565)

คลิ๊ก!!

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3796

รายงานผลการปฎิบัติงาน กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

download

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3783

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ ปี 2564

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3780

แบบรายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3774

พจนานุกรมและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3771

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงานในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3763

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ระดับหน่วยงาน)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3754

แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ระดับหน่วยงาน)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3751

ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน ปี 2564

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3744

Older posts «