กิจกรรม

  • การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบติดตามการดำเนินงานโครงการของ กรอ. โดยเริ่มตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลโครงการ การบันทึกข้อมูสผลการจ้างที่ ปรึกษา การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการนำเข้ารายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามกรอบระยะเวลาที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนด

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 503 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ตามที่หน่วยงานแจ้ง
รวมทั้งสิ้น 40 คน

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=3355

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2567

 

 
 
 
 
 
 
 
  • การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมฯ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
  • การประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในของกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่มีคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 
 

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4449

พจนานุกรมกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4442

แผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในระบบงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4440

รายละเอียดโครงการงบฯ ปี 2566 ไปพลางก่อน

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4390

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4297

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฎาคม 2565 – 25 กรกฎาคม 2565)

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4206

รายงานงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัด อก. (iMe)

ดาวโหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4204

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4202

เอกสารประกอบการสัมมนา”ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567″วันที่ 23 พ.ย. 65 ห้อง 509 กรอ.

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4200

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของ กรอ.

ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?p=4194