เอกสารเผยแพร่

:: คำสั่ง ที่1/2557 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดการรับเรื่องร้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/policy/?page_id=797

E-Book เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)

การจัดทำคู่มือประชาชนของ กรอ.

คู่มือ

งบประมาณ

งบประมาณ   :: ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.25 …

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือเวียน

หนังสือเวียน   :: การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรา …

แผนงานยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   :: พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. …

กฎ

กฎ   :: มติ ครม.กำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท …

ระเบียบ

ระเบียบ   :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส …

คำสั่ง

คำสั่ง   ขอส่งสำเนาคำสั่ง กรอ. ที่ 96 , 97 , 98 / …

ประกาศ

ประกาศ   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อ …

แผนงาน