Return to KM

ปี 2558

KM 2558

 

:: แผน KM ความปลอดภัย ปี 58 :: ดาวน์โหลด
:: กำหนดการอบรม KM :: ดาวน์โหลด
:: KM 19 พ.ค. 58
:: การตรวจประเมินความปลอดภัยของระบบก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากการใช้งานก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากการใช้งานก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: การกำหนดพื้นที่โซนอันตรายในระบบก๊าซ :: ดาวน์โหลด
:: การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย :: ดาวน์โหลด
:: การติดตั้งทางไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย :: ดาวน์โหลด
:: การเก็บข้อมูลประกอบการตรวจสอบระบบ (Check List) ต.ย. KSL :: ดาวน์โหลด
:: KM 12 พ.ค. 58
:: การควบคุมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและการฟอกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยระบบชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: การควบคุมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและการฟอกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยระบบชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: เทคโนโลยีการบำบัดก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้งานก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
:: ชุดอุปกรณ์ก๊าซ (Gas Train) :: ดาวน์โหลด
:: KM 29 เม.ย. 58
:: เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด
:: กรณีศึกษา1: ประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพลดลง เนื่องจากการป้อน ภาระสารอินทรีย์ (organic loading) ไม่สม่ำเสมอ :: ดาวน์โหลด