มิ.ย. 08

ข่าวประชาสัมพันธ์การขึ้นหรือต่ออายุทะเบียนบุคลากรด้านความปลอดภัยผู้ประกอบการ
สามารถยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่องานด้านหม้อน้ำและหม้อต้ม : คุณประสงค์ มาลากุล โทร. 087-686-4251
e-mail : prasong.m@diw.mail.go.th

ติดต่องานด้านก๊าซอุตสาหกรรม : คุณกัญญารัตน์ ชัยชิตาทร โทร. 089-083-9298
e-mail : kanyarat.c@diw.mail.go.th

ติดต่องานบริการด้านความปลอดภัยเรื่องอื่น ๆ โทร. 0 2202 4216 โทรสาร 0 2354 3392
• เว็บบอร์ด http://reg3.diw.go.th/webboard

 

OSHA 3990-03 2020: คำแนะนำในการเตรียมรับมือ COVID-19
สำหรับสถานประกอบการ
null

มาตรการการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน “เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5”
“คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019” สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
และแบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย
VDO หลักการปรับแต่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ