ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Q&A (ถาม-ตอบ) การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และวิธีการ รายงานข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม

PDF : การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และวิธีการรายงานข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง ” การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และวิธีการรายงานข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม ”

ประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย

กิจกรรมการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีร่วมกับโรงงาน

การลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร