KM

 

:: KM 2564 องค์ความรู้ที่จำเป็น
:: 1. แผนระบบบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนโรงงาน_ก3

 คู่มือระบบบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนโรงงาน

– วีดีโอระบบบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนโรงงาน

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 2. แผนการออกรายงาน JSON Data source_ก5

– การออกรายงาน JSON Data

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 3. แผนการบันทึกกิจกรรมในระบบลงผลงาน_ก1

– การบันทึกกิจกรรมในระบบลงผลงาน

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 4. แผนการค้นหาข้อมูลนำเข้าฯ จากระบบ e-Tracking_ก4

– คู่มือค้นหาข้อมูลนำเข้าฯ จากระบบ e-Tracking

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 5. แผนการติดตามการชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน_ก3

– แผนติดตามค่าธรรมเนียม_ก3

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 6. แผนการออกแบบ Animation_ก1

– คู่มือการออกแบบ Animation

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 7. แผนการค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารเคมีฯ_ก4

– คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารเคมีฯ

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 8. แผนการใช้งานโปรแกรม TeamViewer_ก7

– การใช้งานโปรแกรม TeamViewer

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 9. แผนการจัดการเครื่องแม่ข่าย_ก5

– คู่มือการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 10. แผนการใช้งาน Google Backup and sync_ก7

– วีดีโอการใช้งาน Google Backup and sync

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 11. แผนการค้นหาข้อมูลสถิติโรงงาน executive_ก6

– คู่มือการค้นหาข้อมูลสถิติโรงงาน

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: 12. แผนการใช้งานโปรแกรม AnyDesk_ก5

– คู่มือการใช้งานโปรแกรม AnyDesk ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล

:: ดาวน์โหลด

:: ดาวน์โหลด

:: องค์ความรู้พิเศษ

:: วิธีการส่ง Email แบบกลุ่มด้วยภาษา JAVA

 

:: ดาวน์โหลด

:: KM 2563
:: องค์ความรู้ที่จำเป็น : คู่มือการใช้งานการจัดเก็บเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบดิจิทัล สำหรับ Admin :: ดาวน์โหลด
:: KM 2562
:: คู่มือความรู้ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการออกแบบ Infographic เชิงสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพเพื่อการนำเสนอผลงาน :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้วย Hadoop และการออกแบบรายงานด้วย Tableau :: ดาวน์โหลด
:: เอกสารประกอบการทำกิจกรรม :: ดาวน์โหลด
:: เอกสารภาคปฏิบัติ :: ดาวน์โหลด
:: KM 2560
:: Oracle & toad for Oracle :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือสอนการใช้งาน Smart Template :: ดาวน์โหลด
:: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 :: ดาวน์โหลด
:: KM 2559
:: การสืบค้นข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
:: KM 2558
:: นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ :: ดาวน์โหลด
:: KM 2557
:: ภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ ( Threat information system ) :: ดาวน์โหลด