ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม

ddd

“โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศ
เพื่อรองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562
ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีท รีสอร์ท เพชรบุรี

คำสั่ง ศสร. ที่ 1/2557 เรื่องมอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีแนวทางสร้างมาตฐานความโปร่งใสในองค์กร ตามมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติฯ

ประกาศศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน