ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

:: คำสั่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 :: ดาวน์โหลด
:: เอกสารประกอบการชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล ครั้งที่ 1/2563 :: ดาวน์โหลด

นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 

:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ :: ดาวน์โหลด
:: นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 :: ดาวน์โหลด
:: Login เข้าสู่ระบบ Server Database :: ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์ม login network :: ดาวน์โหลด
:: การบริหารสิทธิการเข้าถึงระบบ :: ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม

ddd

“โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศ
เพื่อรองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562
ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีท รีสอร์ท เพชรบุรี

คำสั่ง ศสร. ที่ 1/2557 เรื่องมอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีแนวทางสร้างมาตฐานความโปร่งใสในองค์กร ตามมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติฯ

ประกาศศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน