การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567


 

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

กลุ่มงานภายในที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านจิตอาสา)

บุคคลที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านจิตอาสา)

 

กิจกรรม

  • กรอ. คว้ารางวัล Compliance Award หน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Govemment Platform for PDPA Compliance: GPPC)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

คำสั่ง ศสร. ที่ 1/2557 เรื่องมอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีแนวทางสร้างมาตฐานความโปร่งใสในองค์กร ตามมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติฯ

ประกาศศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน