ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2202-4000
โทรสาร : 0-2354-3390
อีเมล์ : pr@diw.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.diw.go.th
เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น.