แบบฟอร์ม / คำขอ

แบบฟอร์มและคำขอต่างๆ

 

เกี่ยวกับก๊าซ
:: แบบคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน/เป็นผู้ควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซฯ :: ดาวน์โหลด
:: เอกสารรับรองการตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์ :: ดาวน์โหลด
:: คำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ (สภ.1-11) :: ดาวน์โหลด
:: คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ (สภ.1-13) :: ดาวน์โหลด
:: คำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ(สภ.1-15) :: ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
:: หลักฐานประกอบคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับหม้อน้ำ/ หม้อต้ม/ หม้ออบ/ ภาชนะรับแรงดัน
:: คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน :: ดาวน์โหลด
:: คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด
:: แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำและหม้อต้มฯ :: ดาวน์โหลด
:: แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด
:: แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน :: ดาวน์โหลด
:: แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำ / ภาชนะรับแรงดัน :: ดาวน์โหลด
:: ใบแจ้งขอรับแบบหม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับระบบทำความเย็น
:: รายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทำความเย็น :: ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับไฟฟ้า
:: เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า :: ดาวน์โหลด
:: รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด