Return to คู่มือ

ประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงโรงงาน 12 ประเภท

 

:: คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
48(6) ผลิตคาร์บอนดำ
:: ดาวน์โหลด
:: คู่มือประเมินความเสี่ยง ผลิตสี 45(1) :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานสกัดน้ำมันจากพืชฯ 7(1)(4) :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานเคมีภัณฑ์ สารเคมีฯ 42(1)(2) :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 43(1)(2) :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ฯ 44   :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิดฯ 48(4) :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 49 :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหินฯ 50(4)  :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซจากธรรมชาติฯ 89 :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานบรรจุก๊าซ 91(2)  :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานห้องเย็น 92 :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือโรงงานผลิต ซ่อม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด / สิ่งที่มีอำนาจในการประหาร 99 :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับโรงงานที่มีการใช้สารอันตราย :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานสำหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ :: ดาวน์โหลด