Return to คู่มือ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

:: คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
:: ดาวน์โหลด
:: คู่มือเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง 2563) :: ดาวน์โหลด :: VDO
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตสี และทินเนอร์ :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตยางเรซิ่งสังเคราห์ และเส้นใยสังเคราะห์ :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานผลิตกระดาษ และภาชนะบรรจุจากกระดาษ :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตพลาสติก และโฟม :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ทำเครื่องเรือน :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน แปรรูปไม้ :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตเส้นใย ทอผ้า ย้อมผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า :: ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภายในโรงงาน ผลิตแป้งจากพืช :: ดาวน์โหลด