Return to กิจกรรม

โครงการ

โครงการปี 2560
โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอุตสาหกรรมของประเทศไทย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)    :: ดาวน์โหลด
โครงการปี 2559
โครงการพัฒนาการดำเนินการด้านความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน)    :: ดาวน์โหลด
โครงการปี 2558
โครงการความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    :: ดาวน์โหลด
โครงการเทียบระดับ (Benchmark) มาตรฐานนความปลอดภัยกับประเทศใน ASEAN (สิงคโปร์)ภายใต้ค่ำใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    :: ดาวน์โหลด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาลมและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    :: ดาวน์โหลด
โครงการปี 2557
บทสรุปผู้บริหาร โครงการประหยัดและจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร ปี2557    :: ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร ปี2557    :: ดาวน์โหลด