ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

:: คำสั่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ :: ดาวน์โหลด
:: พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 :: ดาวน์โหลด
:: เอกสารประกอบการชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล ครั้งที่ 1/2563 :: ดาวน์โหลด