การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บุคคลที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล การเพิ่มองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 4 ของ บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คุูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

:: ตัวชี้วัดการรับเรื่องร้องเรียน

แผนดำเนินการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ หน่วยผลิตโพรพิลีน ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ส่วนขยายครั้งที ๑) ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

:: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ส่วนขยายครั้งที ๑) ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)