ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมเรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 และเรื่อง การขออนุญาตขยายโรงงานจำพวกที่ 3

VDO การฝึกอบรม | เอกสารประกอบการฝึกอบรม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหัวข้อกฎหมาย

คู่มือตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย สำหรับผู้ประกอบการ

2

 

 Click below to download

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ Part1

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ Part2

คู่มือตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากอุตสาหกรรม สารเคมีและวัตถุอันตราย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโรงงาน

 

1

Click to download

คู่มือตรวจประเมินสำหรับเจ้าหน้าที่ Part1

คู่มือตรวจประเมินสำหรับเจ้าหน้าที่ Part2

คำสั่ง ที่ 1/2557 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

คำสั่ง ที่ 1/2557 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน

การพิจารณาอนุญาต ประกอบ / ขยายกิจการโรงงาน