ผู้ก่อกำเนิด

ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่อง ของผู้ใช้งานให้ท่านปรับแต่ง Browser Option ของท่านดังนี้ เข้าเมนู Tools – > Internet Option – > Security Setting -> Medium -> Reset เข้าเมนู Tools – > Internet Option – > Privacy -> Low “ปิด Browser แล้ว เปิด Browser และใช้งานใหม่อีกครั้ง”

เข้ามาที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม —>บริการอิเล็กทรอนิกส์ —> ระบบจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท่านสามารถใช้รหัสประจําตัว (เลขประจําตัว 13 หลัก DIW-G-XXXXXXX หรือ เลขทะเบียนโรงงาน) และรหัสผ่าน login เข้าระบบและใช้งานได้ทันที

หมายถึงรหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย หากโรงงานของท่านไม่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายก็ไม่จำเป็นต้องมีเลขประจําตัว 13 หลัก (เลขประจําตัว 13 หลักมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX สําหรับผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย และ DIW-D-XXXXXXXXX สําหรับผู้รับกําจัด/บําบัด)

ท่านต้องพิจารณาว่าโรงงานของท่านมีของเสียที่เป็นอันตราย หรือไม่ ถ้าไม่มีวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ให้ไปที่เมนู “สมัครใช้บริกาสําหรับผู้ประกอบการ” จากนั้นให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน ตามแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ เมื่อท่านกรอกข้อมูล และ กดตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “รหัสประจําตัวผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จากนั้นท่านสามารถใช้ รหัสประจําตัวผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ในการขออนุญาตและการแจ้งขนส่งได้ ถ้ามีวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ท่านสามารถไปที่เมนู “สมัครใช้บริการสําหรับผู้ประกอบการ” จากนั้นให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เมื่อท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง “รหัสประจําตัวผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” และเมื่อได้รหัสประจําตัวผู่ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถ เข้าไปขออนุญาตต่างๆ ในระบบได้ แต่ก่อนที่ท่านจะแจ้งการขนส่งของเสียอันตราย ท่านต้อง ดําเนินการขอหมายเลขประจําตัว 13 หลัก ก่อน โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก หรือติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4017 และ 02-202 4127 (คุณบรรจง) จากนั้นค่อยมา ขออนุญาตและแจ้งขนส่งก็ได้ ซึ่งรหัสประจําตัว 13 หลักนี้ สามารถใช้เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อดําเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากครอบคลุมทั้งวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย

แฟกซ์เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมใบปะหน้าแจ้งความประสงค์มาที่ศูนย์สารสนเทศ โรงงานอุตสาหกรรม แฟกซ์มาที่ 02-202-4177 เช่น

 • รง.4 (ลําดับที่ 1+7+8+หนังสือรับรองบริษัท)
 • โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ให้แฟกซ์หลักฐานของการนิคมที่มีข้อความแสดงถึงความ เปลี่ยนแปลง

1) ท่านสามารถดูวันเริ่มประกอบกิจการได้ดังนี้

 • สําหรับโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ดูจากใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม (กนอ.03/2)
 • สําหรับโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและมีใบ รง.4 ให้ดูจากลําดับที่ 3 ข้อ 2
  2) แฟกซ์เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • กนอ.03/2 หรือ รง.4 (ลําดับที่ 1+3+9) พร้อมใบปะหน้าแจ้งความประสงค์ มาที่ศูนย์สารสนเทศโรงงาน อุตสาหกรรม แฟกซ์มาที่ 02-202-4177

อาจเกิดจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานหรือเปลี่ยนหรือยกเลิกเลขทะเบียนเดิม ผู้ประกอบการต้องส่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หน้า 1,3,7,8,9 หรือส่งใบต่ออายุ หรือเอกสารของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่แสดงว่าโรงงานของท่านยังประกอบกิจการอยู่มาที่ 02-202-4177 ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์

แจ้งขอตรวจสอบรหัสเป็นลายลักษณะอักษร พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดูรายละเอียดได้ที่หน้า Login (http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp) ของระบบ “หมายเหตุ กรณีไม่สามารถ ตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่งเอกสารดังรายละเอียด <<คลิกที่นี่ >>”

ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp

เมื่อท่านสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสประจําตัวผู้ใช้และรหัสผ่านทันที

1) ให้ตรวจสอบรหัสประจําตัวผู้ใช้ ถ้าเป็นเลขทะเบียนโรงงาน ห้ามวรรคห้ามจุด (ยกเว้น โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม) เช่น
3ส.-48(2)-1/45ปข. ส3-48(2)-1/45ปข
3-105-1/48 อย. 3-105-1/48อย
หรือถ้าเป็นรหัสผ่านของเลข 13 หลัก เช่น qOlx]eR อาจพิมพ์อักษรผิด เช่น O กับ 0 หรือ I กับ เลขหนึ่งหรือตัว 1
หรือถ้าโรงงานของท่านอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อาจเกิดจากเลขทะเบียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการตามข้อ 2)
2) หากท่านดําเนินการตามข้อ 1) แล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 เข้าใช้งานเมนูลืมรหัสผ่าน http://iwmb2.diw.go.th/rem_pass.asp กรอกรหัสประจําตัว และ E-Mail ของท่าน จากนั้นรอตรวจสอบรหัสผ่านที่จะแจ้งไปทาง E-Mail หรือ
2.2 ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf

พิมพ์เฉพาะตัวเลข จากนั้นให้เอาเลขศูนย์มาพิมพ์ไว้ข้างหน้าให้ครบ 13 หลัก

ตรวจสอบผลใบอนุญาตฉบับปัจจุบันของท่านมีผลบังคับใช้ถึงวันที่เท่าไร หากต้องการเพิ่มรายการขออนุญาต ให้ไปที่เมนู G02 แล้วเลือกทํารายการตามวัตถุประสงค์ของท่าน

เข้าเมนู G03 ตรวจสอบพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณีผ่าน net)

ข้อสังเกต ท่านไม่ได้คลิกปุ่ม ถูก “ขอยืนยันว่าได้ทำสัญญากับผู้รับกําจัด…..” แล้วคลิกปุ่มยืนยันการ ขออนุญาต

ข้อสังเกต เลือกใบอนุญาต และชื่อกากของเสียตรงกับที่ต้องการเพิ่มหรือไม่

1) ผู้ก่อกําเนิดขออนุญาตผ่านระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) ผู้รับกําจัดต้องเข้ามาตอบรับ (ยินยอมรับหรือไม่ยินยอมรับ) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ขออนุญาต (ไม่รวมวันที่ขอ)
ในกรณีมีผู้รับกําจัดหลายราย

 • หากผู้รับกําจัดทุกรายตอบรับครบแล้ว เรื่องจะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ทันที
 • หากผู้รับกําจัดรายใดรายหนึ่งไม่ตอบรับ ครบ 3 วันแล้ว รายการที่มีผู้ตอบรับจากผู้รับกําจัดเท่านั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
  3) เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาต โดยของเสีย 1 รายการ ใช้เวลา 10 วัน ของเสียไม่เกิน 5 รายการ ใช้เวลา 20 วัน และมากกว่า 5 รายการขึ้นไป ใช้เวลา 30 วัน และจะแจ้งผลให้ผู้ก่อกําเนิดทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะ ได้ที่เมนู G03 ตรวจสอบผลการพิจารณา และพิมพ์หนังสือแจ้งผล การพิจารณา (กรณีผ่าน net)

ให้ท่านปิด Brower แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ และ login และใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ให้ท่านปิด Brower แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ และ login และใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การแจ้งขนส่ง

ติดต่อที่ส่วนงานแจ้งขนส่ง คุณบรรจง เบอร์ติดต่อ 02-2024017 , 02-2024127

ข้อสังเกต ท่านมีใบอนุญาตมากว่า 1 ใบหรือไม่ ช่วงแจ้งขนส่งมีผลบังคับใช้อยู่ในใบอนุญาตฉบับใด หรืออีกกรณี คือ ท่านมีการขนส่งก่อนใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ ให้ติดต่อส่วนงานแจ้งขนส่ง คุณบรรจง เบอร์ติดต่อ 02-202-4017, 02-202-4127

ใบแจ้งขนส่ง 1 ใบต้องเป็นผู้รับกําจัดรายเดียวกัน แต่อาจมีกากที่ต้องขนส่งกําจัดมากกว่า 1 รายการ

ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งในเมนูแจ้งขนส่งของเสียไม่อันตราย (G04) และอันตราย (G05)

ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งในเมนูแจ้งขนส่งของเสียไม่อันตราย (G04) และอันตราย (G05)

ผู้รับกำจัด

ถ้าผู้รับกําจัดจะรับดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย สามารถเข้ามาสมัครทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถตอบรับและแจ้งรับวัสดุไม่ใช้แล้วได้เลย แต่ถ้าผู้รับกําจัดที่จะรับดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายนั้น ผู้รับกำจัดต้องมาขอเลข 13 หลักด้วย เพื่อใช้สําหรับการแจ้งรับการขนส่งของเสียอันตราย

ให้แจ้งผู้ก่อกําเนิดเพื่อตรวจสอบสถานะคําขอใน เมนู G03 ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือ แจ้งผลการพิจารณา (กรณีผ่าน net) ซึ่งคำขอต้องอยู่ในสถานะ “รอการยืนยันจากผู้รับกำจัด” เท่านั้น
1) ถ้าคําขออยู่ในสถานะ “คําขอไม่สมบูรณ์” ผู้ก่อกําเนิดต้องขออนุญาตใหม่โดยกลับไปที่เมนูเดิมที่เข้า มาขอซึ่งอาจเป็น เมนู G01 การขออนุญาตนําวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี หรือ เมนู G02 ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต และในหน้าสุดท้ายต้องทําเครื่องหมาย ; เพื่อยืนยันว่ามีการทําสัญญากับผู้รับบําบัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) ถ้าอยู่ในสถานะ “รอการยืนยันจากผู้รับกําจัด” อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบเลขทะเบียนโรงงานของท่านกับผู้ก่อกำเนิดอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

ไม่ได้ค่ะ กรณีนี้ต้องให้ผู้ก่อกำเนิดขออนุญาตทางเอกสารที่สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เท่านั้น

ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่องของผู้ใช้งาน ให้ท่านปรับแต่ง Option ของ Browser ของท่าน ดังนี้ เข้าเมนู Tools – > Internet Option – > Security Setting -> Medium -> Reset เข้าเมนู Tools – > Internet Option – > Privacy -> Low ปิด Browser แล้ว เปิด Browser และใช้งานใหม่อีกครั้ง