ทำได้โดยต้องเป็นเครื่องจักรที่เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ และมีสถานที่ติดตั้งแน่นอน ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักร มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทจดทะเบียนได้ และนำมายื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร กับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด

3 กรณี คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ กลุ่มบุคคล

ออกให้ได้โดยใช้เอกสารของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดิน น/ส 3 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

  • ใบทะเบียนเราเรียกเป็นภาษาทางการคือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เครื่องจักรไม่ว่าเก่า หรือ ซื้อมาใหม่เมื่อชำระเงินครบแล้วเราเป็นเจ้าของสามารถจดทะเบียนฯได้
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไม่มีหมดอายุใช้ได้ตลอดไปจนเครื่องจักรหมดสภาพ ให้นำหนังสือนั้น ไปยกเลิก การจดทะเบียนได้เสมอ

กรณีแรก เครื่องจักรใหม่ให้ติดต่อผู้ขายขอให้ออกหนังสือรับรองการขายเครื่องจักร
กรณีที่สอง เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้ใช้หลักฐานการแจ้งความโดยระบุชื่อเครื่องจักรที่ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธิ์

ออกให้ได้หากไม่มีชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักรไม่ต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักร