Return to เกี่ยวกับสำนัก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

:: 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และกำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหารความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของโรงงาน
:: 2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย การบริหาร
ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของโรงงาน
:: 3. ป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานและการประหยัดพลังงาน
:: 4. ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร้องขอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน
:: 5. ตรวจสอบรายงานความปลอดภัยของผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
:: 6. ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์การด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้งการกีดกันทางการค้า
ด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงภัย
:: 7. พิจารณาอนุญาต ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
:: 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย