สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางพร้อมให้บริการผู้ประกอบกิจการโรงงานออนไลน์ในช่วงCOVID-19

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางพร้อมให้บริการผู้ประกอบกิจการโรงงานออนไลน์ในช่วงCOVID-19

7 พฤษภาคม 2563 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

            ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรและยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://omr.diw.go.th/OMR โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร และส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินที่ E-mail : machine@diw.mail.go.th ทั้งนี้ไม่ต้องรับเล่มทะเบียนเครื่องจักรจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2202 4056-60 เว็บไซต์ http://webintra.diw.go.th/mac/

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม