กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมรายปีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน– โรงงานในเขตกรุงเทพฯ ชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อกรุงเทพมหานคร

– โรงงานที่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ ยกเว้นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่

—————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564