ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง

15 กันยายน 2563 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

.กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอุนญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมการปประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564

———————————————————————————————–

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวภาวิดา อมรประเวศ 063-2655424 

นางสาวเขมพร ศาตะสมิต   097-2326381 (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท เอวิสต้า พีอาร์ เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด)