ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

.กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอุนญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมการปประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 

————————————————————————————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564