กิจกรรม

  • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผอ. กร.2 ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "ข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงานจากพลังงานแสงอาทิตย์" ณ ห้อมสัมมนา SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อกรุงเทพฯ

  • กร. 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโรงงานลำดับที่ 14 และ 92 ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุง แก้ไขในเชิงเทคนิค ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจโรงงานเชิงคุณภาพในไตรมาสที่ 2 ของหน่วยงาน และเป็นมาตรการเชิงรุก ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแอมโมเนียรั่วไหล

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ยกระดับอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ไทยสู่สากล

ประชาสัมพันธ์

อบรมกฎหมายกากอุตสาหกรรม 2566 สำหรับโรงงานผู้รับกำจัดบำบัด

Heatstroke

รู้จัก ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสีอันตราย

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

         กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 ขอแจ้งเตือนให้สถานประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยหากท่านมีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อไปกำจัด ต้องดำเนินการแจ้งการขนส่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งและ/หรือมีการเก็บสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน เกินกว่า 90 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงจะต้องจัดทำรายงานประจำปี จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก. 3) โดยให้รายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป

ประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบโรงงานลำดับที่ 14 และ 92 ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

    กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโรงงานลำดับที่ 14 และ 92 ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุง  แก้ไขในเชิงเทคนิค ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจโรงงานเชิงคุณภาพในไตรมาสที่ 2 ของหน่วยงาน และเป็นมาตรการเชิงรุก  ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแอมโมเนียรั่วไหล

กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : Wind Hydrogen Hybrid


egat-dams-lamtakong-trip

                              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีโครงการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม โดยการนำระบบ Wind Hydrogen Hybrid ควบคู่กับการใช้เซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแห่งแรกของเอเชียที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการเก็บและผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ คาดว่าได้พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม   ปีละ 9.14 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นขยะมลพิษเมื่อถึงรอบการเปลี่ยนแผงเซลล์เชื้อเพลิง

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : Wind Hydrogen Hybrid การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมควบคู่กับการใช้เซลล์เชื้อเพลิง ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดยเล็งเห็นความจำเป็นในการเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : Wind Hydrogen Hybrid การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมควบคู่กับการใช้เซลล์เชื้อเพลิง  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ที่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป