ร่างกฎระเบียบของประเทศสมาชิกความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ที่ได้รับแจ้ง

ร่างกฎระเบียบที่ได้รับแจ้งจากประเทศสมาชิกภาคี
ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)
ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

ปี พ.ศ. 2564

วันที่แจ้งประเทศ
ที่แจ้ง
หมายเลข
เอกสาร
หมายเลขขขเรื่อง
1
ก.ค.64

สวิตเซอร์แลนด์
G/TBT/N/CHE/199ร่างแก้ไขภาคผนวก 2 และ 3
ของกฎระเบียบทางเทคนิคว่า
ด้วยการจำแนกประเภท การติด
ฉลากและการบรรจุภัณฑ์ของ
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
ดูราย
ละเอียด
25
มิ.ย.64
เกาหลีใต้G/TBT/N/KOR/980ร่างแก้ไขกฎระเบียบสำหรับสารเคมี ครอบคลุมการขึ้นทะเบียน
การประเมินสารเคมี เป็นต้น
ดูราย
ละเอียด
24 มิ.ย.64
สหภาพยุโรป
G/TBT/EU/807ร่างกฎระเบียบแก้ไขภาคผนวก
VI ถึง X ของกฎระเบียบว่าด้วย
การจดทะเบียน การประเมิน
การอนุญาต และการจำกัด
การใช้สารเคมี (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals: REACH)
ดูราย
ละเอียด
23 เม.ย.64
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/797ร่างแก้ไขภาคผนวก 17 ใน
กฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) เกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ดูรายละเอียด
18 ก.พ.64
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1679ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรฐาน
การสื่อสารข้อมูลอันตราย
(Hazard Communication Standard) ให้เป็นไปตามระบบ
การจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 ของสหประชาชาติ (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS, Rev. 7)
ดูราย
ละเอียด
28 ม.ค.64
อินเดีย
G/TBT/N/IND/199กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพกรดฟอสฟอริก (Ortho Phosphoric Acid)
ดูราย
ละเอียด
25
ม.ค.64

สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/775ร่างกฎระเบียบสำหรับแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ใช้แล้ว ครอบคลุม ข้อกำหนดในการเก็บรักษา ความปลอดภัย และการปิดฉลากข้อมูล เป็นต้นดูรายละเอียด

กฎระเบียบระหว่างประเทศด้านสารเคมีและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารเผยแพร่

ร่างกฎระเบียบที่ได้รับแจ้งจากประเทศสมาชิกภาคีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade:TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)

ภาพรวมองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)

โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 1     – คู่มือเอกสารการศึกษา

โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์-เลสเต
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี