วัตถุประสงค์

ชมรมทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์
ตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแล จากคณะกรรมการสวัสดิการ กรอ.
มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้าง กรอ.
ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานใน วันหยุดราชการ
ตลอดจนการทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์

…………………………………