DIW Webboard


โดยคุณ : safety@thaimax.co.th
2023-10-16 11:19:40

เรียนเจ้าหน้าที่ ขอสอบถามในส่วน การส่งรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบทำความเย็น ประจำปี นอกจากเอกสารรายงานแล้ว ยังต้องมีเอกสารอะไรแนบเพิ่มเติมอีกบ้าง (เบื้องต้นมี ใบปะหน้าและหนังสือมอบอำนาจและเล่มรายงาน) ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :