DIW Webboard


โดยคุณ : somteow.ch@hotmail.com
2022-07-07 12:14:30

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งในข้อ 2 ระบุว่า ประกาศนี้มิให้ใช้กับผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในภาชนะบรรจุที่เป็นแท็งก์ (Tank) ไซโล (Silo) รวมถึงภาชนะบรรจุก๊าซเหลวเย็นจัด (Portable/Bulk Container Cryogenic Liquefied gas or Refrigerated Liquefied gas) ดังนั้นสอบถามว่า บริษัทนำเข้าน้ำยาแอร์ ที่เป็น Refrigerated Liquefied gas ในขนาดบรรจุถังขนาดเล็ก ( 500 Kg. / 13.6 Kg. / 7 Kg. ) เข้าข่ายตามประกาศข้อ 2 นี้ ที่ไม่ต้องมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบควาทปลอดภัย ใช่หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : Sivaporn

อาจจะต้องพิจารณาถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตรายที่มีลักษณะ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ๑) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปีขึ้นไป ๒) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์

ความคิดเห็นที่ 2
โดยคุณ : somteow.ch@hotmail.com

ในเมื่อประกาศฉบับนี้ในข้อ 2. เขียนว่า ประกาศนี้ มิให้ใช้ กับผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในภาชนะบรรจุที่เป็นแท็งก์ (Tank) ไซโล (Silo) รวมถึงภาชนะบรรจุก๊าซเหลวเย็นจัด (Portable/Bulk Container Cryogenic Liquefied gas or Refrigerated Liquefied gas) ซึ่งตีความได้ว่า หมวดอื่นๆ ของประกาศนี้ ไม่ให้มีการใช้ตามประกาศนี้ ดังนั้น จะเอาข้อความของ หมวด ๑ ข้อ ๔ มาใช้บังคับได้ยังไงครับ

ความคิดเห็นที่ 3
โดยคุณ : somteow.ch@hotmail.com

การเอา หมวด ๑ ข้อ ๔ มาบังคับใช้ จะเป็นการขัดกับ หมวด ๑ ข้อ ๒ ที่ระบุว่า ประกาศนี้ไม่ให้บังคับใช้ หรือไม่ครับ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :