↑ Return to KM

ปี 2564

KM 2564

 

:: บทความ 1. การตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี ผ่าน Safety App :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 2. การเข้าถึงตู้ MDB (Main Distribution Board) อย่างปลอดภัย :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 3. การแบ่งประเภทงานที่มีการใช้จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 4. ประเภทของถังดับเพลิงแบบมือถือ :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 5. การจดบันทึกค่าควบคุมหม้อน้ำ :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 6. การปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัย :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 7. ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น :: ดาวน์โหลด
:: บทความ 8. ระบบสายดิน (Grounding System) :: ดาวน์โหลด
:: แผนรวมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 :: ดาวน์โหลด