สืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • Search
 • ชื่อบริษัท/โรงงาน น้ำเสีย
  เลขทะเบียน อากาศเสีย (ปล่องระบาย)
  จังหวัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  หน่วยงานขึ้นทะเบียน/ตรวจสอบ น้ำใต้ดิน
  หมดอายุในปี(พ.ศ.) ดิน

 • Result
 • เลขทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ วันหมดอายุ สารมลพิษ pdf