MAC WebboardWebboard สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

กฎ กติกา มารยาท

  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินที่สุภาพชนจะยอมรับได้
  • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
  • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ ทุกศาสนา
  • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น กรมโรงงานฯ จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางของการนำเสนอ
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
  • ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือเสนอข้อความไม่สัมพันธ์กับหมวด
  • ทางผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการลบหัวข้อหรือถ้อยคำอันไม่เหมาะสม