กิจกรรม

  • วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เข้าร่วมการประชุม เรื่อง บทอาศัยอำนาจในการออกระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบนำเข้าเศษพลาสติก ณ ห้องประชุม 509

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?p=2753