ติดต่อ

เบอร์โทร 0 2430 6301 ต่อ 1014

อีเมล์ diwethics@diw.mail.go.th

ที่อยู่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400