ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดัชนีรวม

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. ๒๕๔๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรา

ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ   (หัวข้อในเว็บไซต์)

มาตรา 7

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษา

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 1


(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 1


(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 1


(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย

หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 2


มาตรา

ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ   (หัวข้อในเว็บไซต์)


มาตรา 9


ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง

และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 3


(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 4


(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดาเนินการ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 5


(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 6


(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 7


(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 8


(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง

หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 1 แฟ้มที่ 9


มาตรา

ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ   (หัวข้อในเว็บไซต์)

มาตรา 9

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 1) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 1


2) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ  

(แบบ สขร.1)

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 2


3) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 3


4) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 4


5) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ที่สาธารณะประโยชน์

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 5


6) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรม

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 6


7) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และ

สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อฯ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 7


8) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ

ตู้ 7 ชั้นวางที่ 2 แฟ้มที่ 8